• Tööõigus
  Tööõigus

  Tööõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid. Tööõigus reguleerib järgmisi teemasid: töölepingu sõlmimise ja lõpetamise kord, palgasumma, töötingimuste, tööaja ja puhkuse määratlemine, samuti kahju hüvitamine.
  Õigusaktid, mis reguleerivad töösuhete põhiprintsiipe: töölepinguseadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, võlaõigusseadus.
  Töövaidluste lahendamine on optimaalse kaitsevariandi leidmine kliendi huvides nii kohtuväliselt kui ka töövaidluskomisjonis ja/või kohtus.

 • Perekonnaõigus
  Perekonnaõigus

  Perekonnaõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib õigussuhteid, mis puudutavad abielu sõlmimist ja lahutamist, abikaasade varalisi õigussuhteid, põlvnemise määratlemist, lapsendamist, alaealiste ja täiskasvanud pereliikmete ülalpidamisküsimusi, vanemate õigusi ja kohustusi, eestkostja määramist.

  Õigusaktid, mis reguleerivad perekonnaõiguse põhiprintsiipe: perekonnaseadus, lastekaitseseadus.

 • Pärimisõigus
  Pärimisõigus

  Pärimisõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib pärandiküsimusi: seadusjärgne pärimine, testamendijärgne pärimine; notariaalne testament, kodune testament; sundosa pärija puhul, kelle suhtes on ülalpidamise kohustus; pärandist keeldumine; pärandi tekkimise kord; pärimise korra vaidlustamine.

  Õigusaktid, mis reguleerivad pärimisõiguse põhiprintsiipe: pärimisseadus.

2011. aastal Tallinnas asutatud Õigusbüroo Ramstor on keskendunud õigusabi andmisele üksikisikutele ja juriidilistele isikutele õigusabi andmisele tsiviil-, kaubandus ja haldusõiguse valdkonnas.